top of page

Yog vim li cas ho tsim kom muaj Hmoob lub tsev ua neeb, UNITED HMONG SHAMAN TEMPLE, INC. no?

Hmoob ib txwm ua neeb, ib txheej dhau ib txheej, ib tiam dhau ib tiam.  Txoj kev ua neeb no yog Hmoob lub neej.   Txawm hais tias, Hmoob tsis muaj tus ntaub tus ntawv los coj Hmoob ua neej li pej kum haiv los Hmoob yeej nyob khov kho.  Vim yog Hmoob txoj kev ua neeb.  Hmoob txoj kev ua neeb no kho tau ntau yaj mob phem thiab qhia tau hais tias lub ntuj no yuav pauv hloov li cas rau Hmoob.  Hmoob txoj kev ua neeb no pov puag Hmoob lub neej thiab txoj sia los txog niaj hnub niam no.  Vim li no, tsim nyog Hmoob yuav tau pov puag, ceev tseg Hmoob tus Keeb Cag Neeb thiab txoj kev ua neeb rau Hmoob lub neej lawm yav pem suab.

UNITED HMONG SHAMAN TEMPLE, INC. yog Hmoob lub tsev ua neeb uas yuav pov puag, ceev tseg Hmoob tus Keeb Cag Neeb thiab txoj kev ua neeb rau Hmoob lub neej lawm yav pem suab. UHST’s lub zem muag muaj xws li nram no.

  1. Provide Shamanism Service. (Muab kev pab cuam rau cov vam txog Hmoob txoj kev ua neeb)

  2. Practice Shamanism. (Txoj kev ua neeb yuav muaj mus li)

  3. Preserve Shamanism and the way of the Shaman. (Yuav pov puag, ceev teg Hmoob tus Keeb Cag Neeb thiab Hmoob txoj kev ua neeb rau Hmoob lub neej lawm yav pem suab).

 

Yog li no, UNITED HMONG SHAMAN TEMPLE, INC. nqua hu Hmoob thoob plaws qab ntuj no los txhawb, zwm ua huab zeej nrog UHST pov puag, ceev tseg Hmoob tus Keeb Cag Neeb thiab txoj kev ua neeb no rau Hmoob lub neej lawm yav pem suab.

bottom of page